OPOLSKA eSZKOŁA, SZKOŁĄ KU PRZYSZŁOŚCI


INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Od 1 IX 2015 r. w naszej szkole funkcjonuje nowa wersja dziennika elektronicznego dostępna pod nowym adresem:

https://uonetplus.eszkola.opolskie.pl/nysa

Bezpośrednie wejście do e-dziennika UONET+

 

Wejście do portalu eSzkoła

Rodzice (opiekunowie), którzy chcą korzystać z dziennika elektronicznego oraz usług portalu eSzkoła proszeni są o pobranie formularza, wypełnienie go i odniesienie do wychowawcy lub sekretariatu szkoły. Formularz można też otrzymać w sekretariacie szkoły.

Rodzice, którzy oddali wypełniony formularz, będą mogli korzystać z e-dziennika UONET+ oraz z portalu eSzkoła (po aktywacji konta).

20.02.2013 r. Jak eSzkoła przygotowuje uczniów do życia w XXI wieku? - materiał filmowy przygotowany przez


20.11.2011 r. - Już widać efekty przystąpienia do projektu eSzkoła

Jesteśmy już w II etapie projektu eSzkoła - wiele zmieniło się w naszej szkole:

- została położona nowa instalacja elektryczna zgodna z wymogami projektu,

- dostarczono sprzęt niezbędny do realizacji projektu,

- zrealizowano wykonanie sieci bezprzewodowej wraz z 5 sieciowymi zestawami multimedialnymi,

- zainstalowano terminale w salach lekcyjnych oraz oprogramowanie w uczniowskich notebookach.

18 XI 2011 r. gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli pomysłodawców oraz wykonawców projektu, którzy sprawdzili stan realizacji zadania. Projekt, pomimo drobnych trudności przebiega bez większych zastrzeżeń.

Niedługo odbędą się szkolenia nauczycieli i pracowników szkoły niezbędne do prawidłowego korzystania z portalu eSzkoła oraz ze sprzętu dostarczonego w ramach projektu.

Instalacja oprogramowania w uczniowskich notebookach


 

Montaż terminali przebiegał bardzo sprawnie


 

W pięciu salach zainstalowano sieciowe zestawy multimedialne


Dlaczego eSzkoła

W dobie, otaczających nas na każdym kroku nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, szkoła nie może pozostać samotną wyspą tracącą kontakt ze współczesnym światem. Projekt e-Szkoła jest skierowany do szkół, które muszą zdać sobie sprawę, że nie można funkcjonować w Społeczeństwie informacyjnym bez celowego i efektywnego stosowania technologii informacyjnej.

Dostęp do informacji to dostęp do wiedzy. Szkoła daje możliwość wymiany doświadczeń zarówno między szkołami, uczniami, rodzicami oraz nauczycielami. Umiejętności posługiwania się nowymi technologiami ICT nie są umiejętnościami przeznaczonymi dla specyficznych grup zawodowych czy społecznych, ale są umiejętnością konieczną dla wszystkich bez względu na profesję, wiek, wykształcenie czy predyspozycje.

W świetle powyższego, pojawia się ogromne wyzwanie i odpowiedzialność przed współczesnym systemem edukacji nie tylko dzieci i młodzieży, ale całego społeczeństwa.
eSzkoła wychodzi naprzeciw wyzwaniom, jakie edukacji stawia nowoczesne społeczeństwo informacyjne oparte na wiedzy.

Obecnie najbardziej pożądanym poziomem przygotowania nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej w pracy jest kolejny etap rozwoju ich kompetencji w tym zakresie, etap integracji technologii z nauczaniem.

Wykorzystanie ICT na zajęciach poza lekcyjnych oraz ich stosowanie w codziennym funkcjonowaniu szkoły wydatnie wpływa na budowę społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji.

Wynika stąd konieczność „odmiejscowienia” szkoły tak, aby dostępna ona była dla uczniów jak i całego ekosystemu edukacyjnego w realnym wymiarze wirtualnym. Możliwości takie stwarzają nowe technologie ICT a na ich urzeczywistnienie pozwala projekt e-Szkoła.

 

eSzkoła

eSzkoła jest platformą współpracy środowiska szkolnego realizującą funkcję zdalnego nauczania, umożliwiającą przeniesienie struktury organizacyjnej dowolnej szkoły na platformę elektroniczną z zachowaniem wszystkich jej obecnych funkcji uzupełnionych o następujące elementy:

 Połączenie elementów oprogramowania serwerowego i edukacyjnego, sieci rozległej i lokalnej, programów do zarządzania oraz wyposażenia nauczycieli w sprzęt, wsparte szkoleniami oraz oprawą metodyczną stanowi podstawę projektu, projektu ukierunkowanego na rozwój ucznia.

 

 Cele projektu

 1. Budowa Społeczeństwa informacyjnego w edukacji, poprzez kształtowanie świadomości konieczności dostosowania się do zachodzących w otoczeniu zmian zmian oraz wynikających z nich możliwości i korzyści.

 2. Wprowadzenie systemu niewymagającego od użytkownika pamiętania wielu złożonych haseł i identyfikatorów, w którym użytkownik po jednokrotnym logowaniu ma dostęp do całej gamy narzędzi i środków wspierających proces edukacji.

 3. Przygotowanie systemu udostępniającego materiały dydaktyczne przygotowywane przez nauczycieli.

 4. Upowszechnienie prowadzenia dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej.

 5. Przygotowanie systemu, który pozwala na zespołową pracę nad projektami uczniów z różnych szkół, w tym umożliwienie uczestnictwa z życiu szkoły uczniom czasowo lub obecnie trwale wykluczonym ż życia szkoły.

 6. Udostępnienie szkołom zintegrowanego systemu komunikacji pomiędzy uczniami, nauczycielami oraz rodzicami.

 7. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy szkoły.

 8. Rozwijania współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami oraz rodzicami uczniów danej szkoły jak również różnych szkół, w tym udostępnienie forum rozwoju zainteresowań oraz wymiany poglądów.

 9. Utrzymanie kontaktu między uczestnikami procesu edukacyjnego (uczniami i nauczycielami), również poza lekcjami na bazie platformy e-Szkoła.

 10. Udostępnienie gotowych programów nauczania.

 11. Wspomaganie tradycyjnych form kształcenia.

 12. Przygotowanie systemu umożliwiającego umieszczanie i udostępnianie ustandaryzowanych materiałów dydaktycznych przygotowywanych przez uczniów, nauczycieli oraz instytucje edukacyjne.

 13. Dostęp do narzędzi oraz materiałów dydaktycznych wspierających proces edukacyjny.

 14. Zwiększenie atrakcyjność treści nauczania poprzez wykorzystanie multimedialnych środków przekazu (prezentacje, filmy, animacje, symulacje).

 15. Wspomaganie nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań uczniów i indywidualizacji nauczania.

 16. Zwiększenie motywacji i zaangażowania uczniów w proces kształcenia.

 17. Umożliwienie łatwego pomiaru wyników nauczania.

 18. Nabywanie, przez ucznia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej, przy okazji nauki konkretnego przedmiotu.

 19. Możliwości publikowania prac uczniów na platformie e-Szkoły.

 20. Możliwość uczestniczenia w procesie edukacyjnym uczniom, którzy z przyczyn losowych nie mogą uczęszczać na lekcje.

 21. Wprowadzenie systemu powiadamiania rodziców o ocenach i nieobecnościach uczniów oraz wydarzeniach szkolnych.

 22. Samorządy lokalne mają możliwość integracji szkolnych systemów informatycznych, zbieranie i analizę danych przetwarzanych przez szkołę, w tym wydatków finansowych. System e-szkoły stwarza możliwości integracji środowisk lokalnych poprzez ich konsolidację wokół edukacji.

 

Korzyści płynące z wdrożenia projektu eSzkoła

 

Z punktu widzenia ucznia proponowane rozwiązanie pozwala m.in. na:

 

Z punktu widzenia nauczycieli proponowane rozwiązanie pozwala m.in. na:

 

Z punktu widzenia rodzica proponowane rozwiązanie pozwala m.in. na:

Oficjalna strona projektu: https://www.eszkola.opolskie.pl/

żródło: WODIiP OPOLE, Lesław Tomczak


Zobacz też artykuły na temat eSzkoły w :